Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Rollatorwinkel.com ten aanzien van de website en de producten welke aangeboden worden www.Rollatorwinkel.com u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Rollatorwinkel.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rollatorwinkel.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Rollatorwinkel.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Rollatorwinkel.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Rollatorwinkel.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rollatorwinkel.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Rollatorwinkel.com, welke geen eigendom zijn van Rollatorwinkel.com, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Rollatorwinkel.com. Hoewel Rollatorwinkel.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Rollatorwinkel.com worden onderhouden wordt afgewezen.

Rollatorwinkel.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en het gebruik van via de site aangeschafte producten.